top of page

Sfera din puncte

Proiect de Ovidiu Leuce

White Cuib Gallery, Cluj Napoca

 

14- 20 februarie: Norbert Filep \ Cristian Opriș
21- 27 februarie: Alex Mirutziu \ Ana Blandiana
28 febuarie - 6 martie: Delia Maxim \ Ghenadie Popescu
7- 14 martie: Ovidiu Leuce \ Eugenia Pop

"Am developat primul film. Câteva imagini din tabara Turda. Cel mai grozav lucru a fost continuitatea. NON STOP. Zi - noapte împreună. Aşa apare sfera = SUFLETUL SFERA DIN PUNCTE. Cele trei grupuri: 4 băieţi A, 4 băieţi B şi elevele într-un fel tot 4. Apoi indivizii separaţi, scoşi din relaţie cu ceilalţi,- activităţile, pauzele, emoţiile. Şi brusc întregul ce s-a realizat, forme amplasate în spaţiu, cum ne-am distrat, ce răspunsuri au venit la probleme ca: eu- celălalt? Relaţia. Ce pot face singur? Ce fac cu ceilalţi împreună? Muncesc pentru alţii şi alţii pentru mine! E un motiv să iubim pe toată lumea căci nu ştim niciodată cine, când şi cum munceşte pentru noi"


Eugenia Pop, fragment dintr-o scrisoare, 20 iulie 1999.

"Pe durata acestui proiect patru artişti sunt invitaţi la un gest de recunoştinţă către o persoană care i-a inspirat pe parcursul creşterii lor artistice şi umane, care a contribuit la modul lor de a creea, de a gândi, de a se raporta la ceilalţi şi la ei înşişi.
Fiecare artist participant realizează, timp de o săptămână, un dialog concret şi simplu cu invitatul său; o conversaţie fără enfază, naturală, în acest spaţiu public cu o dimensiune intimă.

O serie de expoziţii ca expresii formale ale unor întâlniri, ale unor evenimente aparent mărunte şi cazuale care însă au dovedit în timp a avea forţa unor seminţe rodnice pe un pământ fertil. Reflecţii asupra posibilelor transformări născute din întâlniri, asupra capacităţii lor de a creea experienţe, de a descătuşa energii, de a transforma visele în viziuni şi viziunile în acte. Gesturi creative ce emană energia unor indivizi conştienţi şi profunzi, participanţi activi la viaţa comunităţii"


                                                                                                          Ovidiu Leuce

...........................................................

EN

The sphere of points

Project by Ovidiu Leuce

14- 20 February: Norbert Filep \ Cristian Opriș
21- 27 February: Alex Mirutziu \ Ana Blandiana
28 February - 6 March: Delia Maxim \ Ghenadie Popescu
7- 14 March: Ovidiu Leuce \ Eugenia Pop

"I developed the first film. A few images from the holiday camp in Turda. The greatest thing was the continuity. NON STOP. Day – night together. That’s how the sphere appears = THE SOUL SPHERE MADE OF POINTS. The three groups: 4boys A, 4 boys B and the school girls, 4 as well somehow. Then separate individuals, not in relations with the others. And suddenly the whole was complete, shapes in space, what fun we had, what answers we came up with for problems like: myself- the other? The relationships. What can I do alone? I’m working for others and others work for me! It is a reason to love everybody because we never know how, when and who works for us”


Eugenia Pop, letter fragment, 20 July 1999.

"Throughout this project four artists are invited to make a gesture of gratitude towards a person who inspired them during their artistic and human growth, who contributed to their way of creating, of thinking, of relating to others and themselves. For a week each participating artist engages in a simple and substantive dialogue with his or her guest; a natural conversation, without elocution, in this public space with an intimate dimension.

A series of exhibitions like the formal expressions of a meeting, of seemingly small and casual events that in time prove to have the force of fertile seeds in a fertile soil. Reflections on the possible transformations born out of encounters, on their capacity to create experiments, to unleash energies, to transform dreams in visions and visions in acts. Creative gestures that emanate the energy of conscious and profound individuals, active participants in the life of the community”,
Ovidiu Leuce.


Ovidiu Leuce

bottom of page